ZİYARETÇİ AYDINLATMA METNİ

Asel Uluslararası Fuar Hizmetleri San. ve Dış Tic. A.Ş. (Discover Events)kişisel verilerinizin güvenliğini büyük bir hassasiyetle sağlamaktadır. Discover Events, işlemiş olduğu kişisel veriler bakımından kişisel verileri işlenen kişilere (“İlgili Kişi”) karşı 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) kapsamında “veri sorumlusu” sıfatını taşımaktadır. Bu bağlamda Discover Events, KVKK’nın öngördüğü ilkeler ışığında kişisel verilerinizin işlenmesi, silinmesi, yok edilmesi, anonim hale getirilmesi, aktarılması, İlgili Kişilerin aydınlatılması ve veri güvenliğinin sağlanması hususunda büyük bir özenle hareket etmektedir.

İşbu aydınlatma metni, kişisel verilerinizin veri sorumlusu olarak şirketimiz tarafından düzenlenen 8.İslam işbirliği helal fuarı Etkinliği’ne (“Etkinlik”) ziyaretçi olarak katılımınız kapsamında (“Ziyaretçi”) hukuka uygun olarak işleneceğini ve muhafaza edileceğini tarafınıza bildirmek ve KVKK uyarınca, Şirketimizin aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirilmesi amacıyla hazırlanmış ve bilginize sunulmuştur.

Aydınlatma Metninin Kapsam ve Amacı

İşbu Aydınlatma Metni; kişisel verileri toplama yöntemlerini ve hukuki sebeplerini, hangi kişisel verilerinizin işlendiğini; söz konusu kişisel verilerin hangi amaçlarla kullanıldığını; kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçlarla aktarılabileceğini; kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi ve anonim hale getirilmesi hallerini; İlgili Kişilerin kişisel verileri üzerindeki hakları ve bu hakların nasıl kullanılabileceğini açıklamaktadır.  

Veri Sorumlusunun Kimliği

Aşağıda belirtilen toplanma yöntemleri vasıtasıyla paylaştığınız kişisel verileriniz bakımından Veri Sorumlusu İstanbul Ticaret Sicili nezdinde 634924 sicil numarası ile kayıtlı, 0086055621400029 Mersis numaralı, 15 Temmuz Mahallesi, Gülbahar Caddesi, 1436. Sk. No: 4 Kat:4 Güneşli – Bağcılar / İstanbul adresinde mukim Asel Uluslararası Fuarı Hizmetleri San ve Dış Tic. A.Ş.’nindir.

Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemleri, Hukuki Sebepleri ve Amaçları

Aşağıda kategoriler halinde belirtilen kişisel verileriniz; Ziyaretçi olarak doldurmuş olduğunuz Online Kayıt Formu ve tarafınızca beyan edilen diğer belgeler vasıtasıyla elektronik olarak toplanarak, elektronik ortamlarda saklanmaktadır.

Yukarıda belirtilen yöntemler ile toplanan kişisel verileriniz, Discover Events tarafından aşağıda sayılan amaçlar doğrultusunda, başta KVKK’nın 5. maddesinde belirtilen;

  1. Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
  2. İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması

 hukuki sebeplerine dayanılarak toplanmaktadır.

İşlenen Kişisel Verileriniz ve Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları

Kimlik Bilgileri

İşlenen Kişisel Veriler

Kişisel Veri İşleme Amaçları

   Ad

 Soyad 

Platforma Kayıt İşlemlerinin Gerçekleştirilmesi

Bilgi ve İşlem Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi

Üye Portföyünün Oluşturulması

Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi ve Mevzuata Uyumluluk

Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini

Talep ve Şikâyetlerin Takibi

İdari ve Adli Makamlardan Gelen Bilgi Taleplerinin Cevaplandırılması

İşlenen Verilerin Güncel ve Doğru Olmasının Sağlanması

Ticari Elektronik İleti Onayı Mevcut Üyelere Hizmetlerin Tanıtımının ve Pazarlanmasının Yapılması

 

İletişim Bilgileri

İşlenen Kişisel Veriler

Kişisel Veri İşleme Amaçları

Elektronik Posta Adresi

Cep Telefonu Numarası

Platforma Kayıt İşlemlerinin Gerçekleştirilmesi

Erişim Yetkilerinin Yürütülmesi

Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi ve Mevzuata Uyumluluk

İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi

Talep ve Şikâyetlerin Takibi

Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini

Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi

İşlenen Verilerin Güncel ve Doğru Olmasının Sağlanması

Ticari Elektronik İleti Onayı Mevcut Üyelere Hizmetlerin Tanıtımının ve Pazarlanmasının Yapılması

 

Mesleki Deneyim Bilgileri

İşlenen Kişisel Veriler

Kişisel Veri İşleme Amaçları

Çalışılan Şirketin Adı

Çalışılan Şirketin Faaliyet Alanı

Sektör Bilgisi

Meslek Bilgisi

Etkinlik Kapsamlarının Üyelerin Beklentilerine Uygun Şekilde Planlanması ve Üye Deneyiminin İyileştirilmesi

Platformun Sürekliliğinin Sağlanması

Platformun Vasıtasıyla Sunulan Hizmetlerin İyileştirilmesi ve Yeni Hizmetlerin Geliştirilmesi

Üye Portföyünün Oluşturulması

Etkinlik İle İlgili Bilgi Sunulması

Organizasyon ve Etkinlik Yönetimi

İşlenen Verilerin Güncel ve Doğru Olmasının Sağlanması

Ticari Elektronik İleti Onayı Mevcut Üyelere Hizmetlerin Tanıtımının ve Pazarlanmasının Yapılması

Kişisel Verilerinizin Üçüncü Kişilere Aktarılması

Etkinlik kapsamında tarafımıza iletmiş olduğunuz kişisel verileriniz veri işleme sözleşmesi ile işbirliği içinde olduğumuz üçüncü kişilere ve talep edilmesi halinde yetkili kurum ve kuruluşlara aktarılmaktadır.

Aktarımın gerçekleştirildiği üçüncü kişiler tarafından tüm gerekli güvenlik önlemleri ve teknik tedbirler alınarak aktarım gerçekleştirilmekte ve veriler muhafaza edilmektedir.

Kişisel Verilerinizin Silinmesi, Yok Edilmesi ve Anonim Hale Getirilmesi

Yukarıda açıklanan amaç ve vasıtalar doğrultusunda toplanan kişisel verileriniz Discover Events tarafından KVKK’ya uygun olarak, özenle ve gizlilik içinde işlenecektir. Kişisel verileriniz, şirketimizin o veriyi işleme amacının gerektirdiği süre boyunca ve ilgili mevzuatta öngörülen süre kadar işlenmekte, daha sonra silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir. Kişisel verilerinizin işlendiği süre boyunca sadece şirketimiz içinde yetkilendirilmiş kişiler, işin gerekliliğine uygun olmak kaydıyla kişisel verilerinize erişebilecektir.

Öngörülen sürenin sona ermesiyle beraber, kişisel verileriniz KVKK’nın ve Türk Ceza Kanunu’nun ilgili hükümleri, “Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik” ve şirket politikalarımıza uygun şekilde derhal imha edilecektir.

İlgili Kişi Olarak Haklarınız

İlgili Kişi olarak KVKK madde 11’de belirtilen aşağıdaki haklara sahipsiniz:

a) Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
e) KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

 

Yukarıda sayılan haklarınıza ilişkin taleplerinizi kimliğinizi tespit edecek bilgi ve belgelerle ve aşağıda belirtilen yöntemlerle veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle Başvuru Formu’nu doldurup, imzalayarak şirketimize ücretsiz olarak iletebilirsiniz:

 

(1) http://www.discoverevents.com.tr adresinde bulunan formun doldurulduktan sonra ıslak imzalı bir nüshasının bizzat elden veya noter aracılığı ile “15 Temmuz Mahallesi, Gülbahar Caddesi, 1436. Sk. No: 4 Kat:4 Güneşli – Bağcılar / İstanbul” adresine iletilmesi
(2) http://www.discoverevents.com.tr  adresinde bulunan formun doldurulup 5070 Sayılı Elektronik İmza Kanunu kapsamındaki “güvenli elektronik imza” nızla imzalandıktan sonra güvenli elektronik imzalı formun discoverevents@hs03.kep.tr adresine kayıtlı elektronik posta ile gönderilmesi

(3) Şirketimiz sisteminde bulunan elektronik posta adresinizin kullanılmak suretiyle e-posta konu kısmına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bilgi Talebi” yazılması ve info@discoverevents.com.tr adresine gönderilmesi
(4) Mobil imza/e-imza içerecek biçimde Şirketimizin sisteminde bulunmayan elektronik posta adresinizi kullanmak suretiyle e-posta konu kısmına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bilgi Talebi” yazılması info@discoverevents.com.tr  adresine gönderilmesi

Söz konusu talepleriniz mümkün olan en kısa sürede ve en geç 30 gün içerisinde değerlendirilerek sonuçlandırılacaktır. Şirketimizin taleplere ilişkin olarak Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen (varsa) ücret tarifesi üzerinden ücret talep etme hakkı saklıdır.

Araç çubuğuna atla